Un bo entrevistador debe dirixir a entrevista co obxectivo de obter información precisa sobre a persoa entrevistada e avaliar eses datos para coñecer si é o candidato idóneo para o posto de traballo ofertado. Si queres potenciar os teus dotes como entrevistador na selección de persoal debes ter en conta unha seria de principios e factores e adestralos para conseguir entrevistas máis eficientes e por tanto reducir tamén os custos de selección de persoal.

Antes de seguir lendo este artigo (ou despois) recoméndoche ler os 12 erros do entrevistador na selección de persoal.

Principios básicos para ser un bo entrevistador.

Nas entrevistas de traballo débense cumprir sempre estes principios básicos:

 • Indivualización. Todos os candidatos entrevistados son diferentes.
 • Obxectividade. Evitar os prexuízos e estereotipos durante a sesión.
 • Autodeterminación. As persoas teñen dereito a tomar en por si todo tipo de decisións. Respecta sempre os dereitos asertivos básicos do entrevistado e os propios.
 • Neutralidade. Debes realizar o mesmo tipo de entrevista para todos os candidatos.
 • Respecto absoluto ao entrevistado. Isto creo que é evidente.
 • Segredo profesional. Cando facemos unha entrevista estamos a recoller datos persoais que deben permanecer confidenciais, só informarase a terceiros das conclusións sen entrar en detalles máis persoais. Ademais, débeselle informar ao entrevistado deste feito para xerar maior confianza.

Como ser un bo entrevistador.

Unha vez teñamos claros os principios básicos e os obxectivos da entrevista de traballo débense ter en conta unha serie de factores que serán determinantes para a eficacia da entrevista:

1. Clima de confianza e motivación.

O comportamento do entrevistador influirá directamente na conduta do entrevistado por tanto é crucial coidar os detalles para xerar un bo ambiente (rapport).

 • Imaxe e postura. A mirada e a nosa posición corporal son os mellores transmisores de emocións polo que debemos tentar que flúan a través dela mantendo unha boa presenza.
 • Linguaxe. Para conseguir maior confianza, debemos de ter unha linguaxe que sexa común ao do entrevistado para que a comunicación sexa máis fluída, evitando demasiados tecnicismos e respectando as quendas de palabra.
 • Ton de voz. Manter un ton agradable e cordial, sen elevar a voz demasiado.
 • Simpatía. Debemos tratar de manter uns bos modais e ser amables co entrevistade. Pensa que o que máis tenso e nervioso en xeral será o candidato que é o que se enfronta á proba. Para conseguir unha información máis veraz debemos tentar que ese nerviosismo se reduza para que as respostas sexan máis coherentes e non guiadas pola presión do momento. A entrevista pode xerar no entrevistado altos niveis de tensións.
 • Empatizar e ser asertivo. Co mesmo obxectivo do punto anterior, débese actuar sen ansiedade nin de forma agresiva de maneira sincera e asertiva pero sen atacar ao entrevistado. Lembra que empatizar non ten porqué implicar un achegamento emocional excesivo, mantén as distancias.

Si tes en conta estes factores, conseguirás que o entrevistado senta máis motivado formación requirida e estará máis tranquilo co cal mostrará de maneira máis fiable as súas competencias reais eliminando os medos que poden bloquealas.

>> Artigo relacionado: Como motivar aos empregados? 7 motivacións básicas.

2. Reforzar.

Unha vez que conseguimos a motivación suficiente no entrevistado debemos tentar manter esa motivación activada para que manteña a súa conduta proactiva, para iso debemos saber reforzala. Para reforzar ao entrevistado podemos utilizar algunhas técnicas de reforzamento básicas como estas:

 • Facer breves pausas expectantes (contorna a 5-10 segundos). Este silencio incitará ao entrevistado a continuar falando porque sabe que non o interromperemos.
 • Asentir. A persoa debe ver que lle estamos prestando atención para iso podemos asentir coa cabeza movéndoa ou ben dicir palabras do estio ‘aham’ ou ‘xa’, ‘que interesante’, ‘umm’ ou outras onomatopeyas que sirvan para asentir o que estamos a escoitar e provocar que siga falando.
 • Reflectir ideas. O entrevistador pode parafrasear durante a conversación as ideas que vai escoitando do entrevistado, isto faralle sentir entendido, reafirmando coas propias palabras a explicación do entrevistado. Por exemplo: ‘como ben di, esa empresa da que me fala é un referente no sector’.
 • Resumir. Ao final da entrevista ou ben ao terminar algunha fase da mesma tentar sintetizar de forma resumida o que se falou para que o entrevistado saiba que se lle entendeu todo correctamente e dándolle a oportunidade de poder realizar algunha aclaración en caso de non ser así.

>> Artigo relacionado: A entrevista de incidentes críticos.

3. Saber escoitar e preguntar.

Ouvir non é escoitar, debemos prestar atención de forma activa mostrando interese e mantendo o contacto visual elaborando expresións que denoten comprensión. Ademais, lembremos que a entrevista é unha conversación entre persoas co cal non se debe entender como un interrogatorio unilateral.

Para preguntar debemos coñecer os tipos de pregunta que debemos facer en cada momento de maneira máis conveniente tendo en conta o momento e estado de ánimo do entrevistado e tentando evitar preguntas pechadas de respostas dicotómicas (si ou non). Mellor preguntas abertas que nos darán maior información e farán reflexionar ao candidato.

Outras das preguntas que se deben evitar son as que a súa resposta vaia implícita na pregunta ou sexan guiadas a unha determinada contestación. Non serve de nada preguntar algo que xa sabemos a resposta, o único que lograremos será pór máis nerviosa á outra persoa.

Cando estamos a preguntar debemos de realizar algún comentario respecto diso da pregunta ou aclaración para que a outra persoa senta un pouco máis cómoda por non entender a pregunta correctamente. De feito, cando estas preguntas son delicadas o ideal é utilizar preguntas do tipo impersonal para que a outra acode non senta directamente xulgado ou atacado.

4. Obter a información que se necesita.

Para lograr a información que queremos podemos uilizar tres tipos de técnicas: inicio, enfoque e sondaxe.

 • Inicio. Ao iniciar a entrevista e mesmo antes de que a outra acode estea fisicamente connosco debemos indagar sobre o campo da información que queremos saber, por exemplo si a outra persoa é capaz de resolver problemas de maneira eficaz ou en situacións de tensións. Para iso podemos mirar previamente no seu currículo si realmente puido estar exposta á este tipo de situacións polos seus traballos anteriores. Xa na entrevista indagaremos sobre iso mediante preguntas abertas e indirectas.
 • Enfoque. Cando nos interesa unha determinada información podemos repetir preguntas expresándoas de diferente forma para que a outra acode siga ‘soltando’ datos referidos ao noso tema de interese.
 • Sondaxe. Trátase de profundar no mesmo campo realizando preguntas xornalísticas do estilo: ‘por que?, ‘cando?’, ‘como?’, ‘quen?’.

5. Rexistro e avaliación da información.

Por último recalcar que o entrevistador debe ser capaz de sintetizar toda a información solicitada de forma obxectiva para poder analizala en ausencia de prexuízos ou ideas preconcibidas. O entrevistador debe manexar esta información de maneira flexible e non extrema. Ademais, un bo entrevistador debe ter capacidade crítica e saber contrastar a información que recibiu coa do resto de candidatos ao posto de traballo.

>> Artigo relacionado: 12 erros do entrevistador na selección de persoal.

Iván Pico

Director y creador de Psicopico.com. Psicólogo Colegiado G-5480 entre otras cosas. Diplomado en Ciencias Empresariales y Máster en Orientación Profesional. Máster en Psicología del Trabajo y Organizaciones. Posgrado en Psicología del Deporte entre otras cosas. Visita la sección "Sobre mí" para saber más. ¿Quieres una consulta personalizada? ¡Escríbeme!

2 Comentarios

Click aquí para dejar un comentario

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

(Español) La Librería de la Psicología

¿Dónde comprar los libros de psicología? Aquí: Grado Psicología (UNED) | Recomendados de Psicología | Todas las categorías | Colección general

(Español) Proyecto e3 – EducaEntrenaEmociona

Servizos psicoloxía e publicidade: info@psicopico.com

Descubre más desde PsicoPico

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Sigue leyendo